25
08.2020
Polskimi nieruchomościami interesuje się coraz więcej obcokrajowców. Szczególnym powodzeniem cieszą się działki budowlane i rekreacyjne położone nad morzem. No ale czy cudzoziemiec rzeczywiście może bez przeszkód kupić taką nieruchomość? Na to pytanie odpowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Zakup nieruchomości przez cudzoziemca – warunki

Aby kupić dom, mieszkanie lub działkę rekreacyjną cudzoziemiec potrzebuje co do zasady zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Zresztą taka zgoda jest mu potrzebna nie tylko w kontekście zakupu nieruchomości, ale również w odniesieniu do nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości albo objęcia udziałów lub akcji w spółkach handlowych z siedzibą na terytorium Polski będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonych w Polsce. Od tych reguł wyłączone są tylko niektóre przypadki i sytuacje, w tym nabycie samodzielnego lokalu mieszkalnego, nabycie nieruchomości przez cudzoziemca zamieszkującego w Polsce co najmniej 5 lat od udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, a także nabycie przez cudzoziemca będącego małżonkiem obywatela polskiego i zamieszkującego w Polsce co najmniej 2 lata od udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego.

Kiedy można uzyskać zezwolenie ministra?

Aby uzyskać zezwolenie ministra na nabycie nieruchomości położonych w Polsce należy spełnić dwie przesłanki. Po pierwsze nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie może powodować zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także nie mogą się temu sprzeciwiać względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa. Po drugie natomiast trzeba wykazać, że zachodzą okoliczności potwierdzające więzi cudzoziemca z Rzeczpospolitą Polską. O ile pierwsza przesłanka jest dość oczywista, druga może nastręczać pewnych trudności. O więzi z Polską może świadczyć na przykład posiadanie polskiej narodowości lub polskiego pochodzenia albo zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem Polski. Wystarczy też posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego UE, członkostwo w organie zarządzającym przedsiębiorcy będącego osobą prawną lub spółką, kontrolowaną przez cudzoziemców, a także wykonywanie na terytorium RP działalności gospodarczej lub rolniczej.

Jak wystąpić o zezwolenie ministra?

Aby uzyskać zezwolenie ministra na nabycie nieruchomości w Polsce należy wystąpić do tego organu ze stosownym wnioskiem. Należy w nim podać swoje szczegółowe dane, w tym imię, nazwisko, obywatelstwo i adres zamieszkania. Trzeba również wskazać szczegółowe informacje na temat samej nieruchomości, czyli nabywany tytuł prawny, adres, numer działki ewidencyjnej, powierzchnię, numer księgi wieczystej, cechy zabudowy i tak dalej. Niezbędne jest także określenie zbywcy, zdarzenia prawnego, na podstawie którego dojdzie do nabycia nieruchomości, celu nabycia nieruchomości, a także źródła pochodzenia środków finansowych na zakup nieruchomości. Ostatecznie konieczne jest wskazanie czy nabycie nieruchomości nastąpi do majątku osobistego czy do majątku wspólnego ze współmałżonkiem. Wniosek powinien też zawierać załączniki w postaci dokumentów potwierdzających więź cudzoziemca z Polską, określających nieruchomość, a także oświadczenie zbywcy o woli zbycia nieruchomości. Przy czym wszelkie dokumenty należy składać wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia wymaga też uiszczenia opłaty w kwocie 1.570 złotych.

Czy warto inwestować?

Zakup nieruchomości to dla wielu cudzoziemców szansa na osiedlenie się w Polsce na stałe. Posiadając własny dom, mieszkanie lub działkę można wręcz poczuć się Polakiem i stworzyć swojej rodzinie odpowiednie miejsce do życia. Nie dziwi zatem wysoki popyt na różnego rodzaju nieruchomości, w tym działki rekreacyjne i budowlane – stwierdza Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

 

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu | Saveinvest.pl

www.saveinvest.pl

 

 

Podobne artykuły:

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o. Informacja o administratorze
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Saveinvest sp. z o.o (KRS: 0000427274) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ofert handlowych dotyczących nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon), w rozumieniu z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
  • Z nami inwestujesz pasywnie - to grunt pracuje dla Ciebie bez względu co robisz i gdzie odpoczywasz.
  • Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu doradzimy Ci najkorzystniejszą strategię przynoszącą realny zysk.
  • Stajesz się pełnoprawnym właścicielem zakupionych gruntów od samego początku procesu inwestycyjnego.

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o. Informacja o administratorze
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Saveinvest sp. z o.o (KRS: 0000427274) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ofert handlowych dotyczących nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon), w rozumieniu z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.