16
04.2018

Kiedy  nabycie działki przez cudzoziemców wymaga uzyskania zezwolenia? Jakich formalności należy dopełnić?

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców każde nabycie ziemi przez osobę posiadającą inne obywatelstwo niż polskie, wymagać będzie uzyskania zezwolenia wydanego w drodze decyzji przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji, jeżeli sprzeciwu nie wniesienie minister obrony narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie dodatkowo także minister właściwy do spraw rozwoju wsi.

Zgodnie z zawartą w art. 1 ust. 2 pkt 1 1 ustawy o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców definicją, cudzoziemcem jest osoba fizyczna, nieposiadająca polskiego obywatelstwa – mówi Robert Tomaszewski  z portalu www.dzialkanadmorzem.pl. Zezwolenie, o którym mowa powyżej wydawane jest na wniosek cudzoziemca, gdy nabycie przez niego nieruchomości nie spowoduje zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego oraz nie sprzeciwiają się temu względu polityki społecznej i zdrowia. Co więcej, cudzoziemiec będzie zobowiązany do wykazania, że zachodzą okoliczności potwierdzające jego więzi z Polską – przykładowo posiadanie polskiego pochodzenia.

Z kolei poprzez nabycie nieruchomości rozumieć należy nabycie prawa własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego na podstawie każdego zdarzenia prawnego – wyjaśnia Robert Tomaszewski  z portalu www.dzialkanadmorzem.pl

W zezwoleniu minister, o którym mowa w ustawie, ma uprawnienia, by określić dla cudzoziemca chcącego nabyć grunt, specjalne warunki, po spełnieniu których transakcja będzie możliwa do przeprowadzenia. Co szczególnie istotne, bez przedstawienia uzyskanego zezwolenia ministra, nawet w przypadku spełnienia wytyczonych tam warunków i udokumentowania ich spełnienia, podmiot nie będzie miał prawa do dokonywania czynności prawnych z zakresu prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego. 

Niespełnienie wszystkich dyktowanych ustawą warunków skutkować będzie oczywiście stwierdzeniem nieważności nabycia nieruchomości przez cudzoziemca. Ponadto, istnieje możliwość stwierdzenia nieważności takiej transakcji przez sąd, jeśli takie żądanie wpłynęło od właściwego ze względu położenia nieruchomości wójta, starosty, marszałka województwa, wojewody, ministra do spraw wewnętrznych.

Przepisów omawianej tu ustawy nie stosuje się w sytuacji, gdy do nabycia nieruchomości dochodzi na skutek dziedziczenia lub zapisów windykacyjnych dokonanych przez osoby uprawnione do dziedziczenia ustawowego – podkreśla Robert Tomaszewski  z portalu www.dzialkanadmorzem.pl. Rodzaj nabywanej nieruchomości nie odgrywa tu żadnego znaczenia. Co więcej, zezwolenie nie będzie wymagane jeśli: podmiot nabywający jest w dniu nabycia uprawniony do dziedziczenia ustawowego, a osoba zbywająca nieruchomość jest jej właścicielem co najmniej 5 lat, nieruchomość nie jest zlokalizowana w strefie nadgranicznej i nie jest to grunt o charakterze rolnym o powierzchni przekraczającej 1 ha.

 

Robert Tomaszewski

Prezes Saveinvest

www.dzialkanadmorzem.pl

Podobne artykuły:

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych osobowych przez Saveinvest Sp. z o.o. (Administrator danych) w celu udzielenia mi dodatkowych informacji handlowych o działkach i innych nieruchomościach. Podanie danych jest dobrowolne i umożliwia uzyskanie informacji handlowej.
Wyrażam zgodę na przekazanie informacji handlowej na przesłany w niniejszym formularzu adres e-mail, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz nr telefonu za pośrednictwem telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, którego jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).
  • Z nami inwestujesz pasywnie - to grunt pracuje dla Ciebie bez względu co robisz i gdzie odpoczywasz.
  • Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu doradzimy Ci najkorzystniejszą strategię przynoszącą realny zysk.
  • Stajesz się pełnoprawnym właścicielem zakupionych gruntów od samego początku procesu inwestycyjnego.

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych osobowych przez Saveinvest Sp. z o.o. (Administrator danych) w celu udzielenia mi dodatkowych informacji handlowych o działkach i innych nieruchomościach. Podanie danych jest dobrowolne i umożliwia uzyskanie informacji handlowej.
Wyrażam zgodę na przekazanie informacji handlowej na przesłany w niniejszym formularzu adres e-mail, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz nr telefonu za pośrednictwem telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, którego jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).