03
01.2018

W 2018 roku wejdą w życie nowe przepisy regulujące kwestię Prawa wodnego. Z punktu widzenia inwestora warto przede wszystkim zapoznać się z przesłankami nakładającymi wyższe sankcje za naruszenie wymogów nowej ustawy  - za korzystanie z usług wodnych bez odpowiedniego zezwolenia lub za przekroczenie zawartych w nich warunków. 

Ustawa z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. Wśród zmian, jakie wprowadzi, z punktu widzenia inwestorów niezwykle istotne są te regulujące kwestię opłat podwyższonych. Sankcje te obciążać będą osoby naruszające przepisy nowej ustawy w zakresie poboru wód podziemnych i powierzchniowych oraz odprowadzania ścieków do wód lub ziemi.

Dotychczasowe zasady

Opłaty podwyższone regulowane są obecnie przez przesłanki zwarte w ustawie Prawo ochrony środowiska – przypomina Bartłomiej Kuźniar z portalu www.dzialkanadmorzem.pl. W zakresie dotyczącym jedynie korzystania z wód zostaną one zastąpione przez wspomniane powyżej nowe przepisy związane z gospodarowaniem wodami. W praktyce oznacza to, że inwestorzy, których działalność może prowadzić do naruszeń obu tych ustaw, powinni liczyć się z sankcjami wynikającymi zarówno z naruszenia ustawy o ochronie środowiska, jak i Prawa wodnego. 

W myśl obecnej ustawy – Prawo ochrony środowiska w przypadku braku wymaganego pozwolenia podmioty dokonujące naruszenia mają obowiązek wniesienia tak zwanych opłat podwyższonych. Jeśli chodzi natomiast o korzystanie ze środowiska z przekroczeniem warunków w nim określonych to organy administracji publicznej nakładają na nich administracyjne kary pieniężne. Co więcej, obowiązujące zasady ponoszenia wspomnianych kar są takie same zarówno dla poboru wód, jak i wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. Obowiązek uiszczenia opłat podwyższonych powstaje z mocy prawa – a więc to sam inwestor oblicza tę należność, a organy administracji publicznej nie wydają w tym zakresie żadnego stosownego rozstrzygnięcia. Na chwilę obecną inwestor zobowiązany jest do wniesienia opłaty do 31 marca każdego roku za emisję dokonaną w roku poprzednim. W przypadku niedochowania wyznaczonego ustawowo terminu, zgodnie z zasadami wynikającymi z Ordynacji podatkowej, naliczone zostają odsetki za zwłokę – przypomina Bartłomiej Kuźniar z portalu www.dzialkanadmorzem.pl. Decyzja nakładająca obwiązek uiszczenia opłaty wydana zostanie przez marszałka województwa dopiero w wyniku braku samodzielnego działania przedsiębiorcy. Z kolei za wymierzanie kar administracyjnych, w drodze decyzji, odpowiadają organy Inspekcji Ochrony Środowiska. Na ich uregulowanie inwestor ma 14 dni licząc od dnia, w którym wspomniana decyzja stała się ostateczna. Tu podobnie jak w przypadku opłat podwyższonych, nieuregulowanie ich w terminie prowadzi do naliczenia i dodatkowego obowiązku uiszczenia odsetek za zwłokę.

Nowe Prawo wodne – nowe zasady

Wszystkie omówione powyżej zasady zostaną uchylone – ich miejsce zajmą nieco zmodyfikowane regulacje dotyczące opłat podwyższonych zawarte w ustawie o Prawie wodnym.

Zgodnie z art. 280 ustawy – Prawo wodne opłatę podwyższoną ponosi się w razie korzystania z usług wodnych polegających na poborze wód podziemnych lub wód powierzchniowych, lub  wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi – bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego. Co więcej, obowiązek uiszczenia opłaty podwyższonej zostanie nałożony także na inwestora, który korzysta z usług wodnych w zakresie poboru wód podziemnych lub wód powierzchniowych lub wprowadza ścieki do wód lub do ziemi z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym – informuje Bartłomiej Kuźniar z portalu www.dzialkanadmorzem.pl.

W kolejnej części artykułu: w jaki sposób ustalana będzie wysokość opłat podwyższonych według nowego Prawa wodnego? Czym jest i na kogo może zostać nałożony zakaz korzystania z wód?

 

Bartłomiej Kuźniar

Koordynator projektów inwestycyjnych Saveinvest

www.saveinvest.pl, www.dzialkanadmorzem.pl

Podobne artykuły:

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych osobowych przez Saveinvest Sp. z o.o. (Administrator danych) w celu udzielenia mi dodatkowych informacji handlowych o działkach i innych nieruchomościach. Podanie danych jest dobrowolne i umożliwia uzyskanie informacji handlowej.
Wyrażam zgodę na przekazanie informacji handlowej na przesłany w niniejszym formularzu adres e-mail, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz nr telefonu za pośrednictwem telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, którego jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).
  • Z nami inwestujesz pasywnie - to grunt pracuje dla Ciebie bez względu co robisz i gdzie odpoczywasz.
  • Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu doradzimy Ci najkorzystniejszą strategię przynoszącą realny zysk.
  • Stajesz się pełnoprawnym właścicielem zakupionych gruntów od samego początku procesu inwestycyjnego.

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych osobowych przez Saveinvest Sp. z o.o. (Administrator danych) w celu udzielenia mi dodatkowych informacji handlowych o działkach i innych nieruchomościach. Podanie danych jest dobrowolne i umożliwia uzyskanie informacji handlowej.
Wyrażam zgodę na przekazanie informacji handlowej na przesłany w niniejszym formularzu adres e-mail, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz nr telefonu za pośrednictwem telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, którego jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).